Výberové konanie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie  na: -ťažbu drevnej hmoty v lokalite Stará dolina p. č. 357a, p.č. 346, p.č.363, p.č. 328 b 10, p.č. 357a 10 s   obhliadkou dňa 16.5.2016 o 13,00hod. -ťažbu drevnej hmoty v lokalite Michalovo p.č. 121c,p.č. 123c,p.č. 123a s obhliadkou dňa 16.5.2016 o 9,00 hod…. Viac »

Výplata podielov

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje svojim členom, že na zasadnutí zhromaždenia konanom 23.4.2016 sa odsúhlasila výplata podielov do 30.6.2016. V snahe, čo najrýchlejšie doručiť podiely všetkým vlastníkom, výbor UPS prosí svojich členov zaslať číslo účtu, na ktorý chcú mať zaslané podiely. Číslo účtu zasielajte na e- mail UPS: ups@upsdovalovo.sk

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina, Nová dolina s individuálnou obhliadkou skládky drevnej hmoty. Potencionálni odberatelia môžu podávať svoje ponuky do 9.5.2016 do 17,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie, neotvárať“ do schránky UPS v budove K D Dovalovo.

Výberové konanie

Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  z lokality Beňadik dolina, Nová dolina a z lokality Michalovo. Obhliadka drevnej hmoty na skládke je individuálna. Cenové ponuky môžete zasielať  v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie, neotvárať“ do 8.4.  2016 do 17,00 hod. na horeuvedenú adresu. Výbor UPS  

Koniec prijímania ponúk

Vážení obchodní partneri, oznamujeme Vám, že termín podávania ponúk na pestebné práce končí 8.4.2016 o 17,00 hodine.

Pestebné práce

Z poverenie predsedníčky, UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo  oznamuje podnikateľom  prevádzajúcim pestebné služby, že  svoje cenové ponuky  na vykonanie pestebných prác môžu zasielať  na horeuvedenú adresu v uzatvorenej obálke. Termín je zatiaľ neobmedzený. Koniec podávania ponúk bude zverejnený.  

Zhromaždenie 23.4.2016

Vážení spoluvlastníci, sľúbené správy predsedu UPS m. č. Dovalovo a Dozornej rady UPS m. č. Dovalovo sa nachádzajú na našej webovej stránke v kolonke dokumenty. Pripomienky k správam prosíme zaslať písomne, e- mailom alebo osobne najneskôr 7 dní pred konaním zhromaždenia, t.j. do 15.4.2016.

Pozvánka – zasadnutie zhromaždenia

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Liptovský Hrádok  m .č. Dovalovo zvoláva zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 23.4.2016 o 9.00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo  s prezentáciou od 7.30 do 9.00 hodiny. Správy predsedu UPS, dozornej rady UPS, lesníka- OLH UPS budú zverejnené na www. stránke UPS a odoslané spoluvlastníkom.

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie: – na lokalitu Michalovo- prebierková hmota do 50 rokov. Obhliadka drevnej hmoty sa uskutoční 16.3.2016 o 9.00 hod. a o 11.00 hod. so zrazom účastníkov  pri kríži. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky predložiť v zatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie neotvárať“ do… Viac »

Výberové konanie

UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Stará dolina spojené s individuálnou obhliadkou na sklade. Potencionálni uchádzači o odber drevnej hmoty môžu svoje cenové ponuky zasielať do 29.2.2016 do 12.00 hod. na horeuvedenú adresu  v uzatvorenej obálke s nápisom : „Výberové konanie“ neotvárať. Kontaktná adresa:… Viac »