Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite  Gliaň- Stará dolina k. ú Kráľova Lehota. Obhliadka drevnej hmoty na skládke  sa uskutoční 16.11. 2015 o 13. hodine. Potencionálni záujemcovia o odber drevnej hmoty  môžu svoje ponuky zasielať na horeuvedenú adresu v uzatvorenej obálke s nápisom:… Viac »

Vianočné stromčeky

Výbor UPS  033 01 Lipt. Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje záujemcom o živé vianočné stromčeky, že povolenie na výrub sa bude vydávať každú stredu od 17.00 hod.- 19.00 hod. v kancelárii UPS. Zodpovedný za akciu je Ján Jurčo ml.- hospodár UPS.

Blahoželanie

Vážení spoluvlastníci, otvárame “ urbársky  košík blahoželaní“ pre všetkých našich členov, ktorí sa v tomto roku dožili krásnych okrúhlych  50,60,70,80,90 a viac -tin. Nech sa v ich živote zatvorí pandorina skrinka a len Roh hojnosti im ponúka svoje dary. Zvlášť srdečne spomíname , že: v týchto dňoch sa dožíva krásnych 8o-tin náš spoluvlastník pán Miroslav… Viac »

Oprava termínu doručenia ponúk

UPS Dovalovo mení termín doručenia ponúk na výberové konanie na 4.11.2015 do 16,00 hod.

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na odber  cca 241 m3 drevnej hmoty v lokalite Háj a lokalite Breh k. ú. Dovalovo. Obhliadka drevnej hmoty ponúknutej na odber je 2.11.2015 o 10.00 hod. v lokalite Háj k.ú. Dovalovo   a    2.11. 2015 o 11.00 hod. v lokalite  Breh k…. Viac »

Poďakovanie

Aktívny tanečný seniorsky klub Šumienky ďakuje výboru UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo za bezplatné poskytnutie osobného automobilu 20.10.2015 na vystúpenie v Dome dôchodcov v Ružomberku – Likavka. Sponzorský dar sa poskytol pre členky- spoluvlastníčky UPS tanečného súboru ako prejav úcty v rámci októbra – mesiaca úcty k starším . Všetky spoluvlastníčky UPS… Viac »

Výberové konanie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na pestevné práce – ochrana proti ohryzu v lokalite Stará dolina. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14.10.2015 do 24.00 hod. na horeuvedenú adresu. Obálku označte slovami“Výberové konanie, neotvárať“. Kontakt: 0905481722, predseda UPS.

Blahoželanie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  pri príležitosti mesiaca októbra  ako mesiaca úcty k starším  blahoželá všetkým svojim členom v dôchodkovom veku a praje im príjemné prežitie jesene života, hodne zdravia. Jeseň je obdobie, keď dominuje zber úrody, jeseň je obdobie, keď naše deti sú zber našej úrody, jeseň je obdobie plné farebnosti,… Viac »

Kontaktné spojenie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  udáva kontakt k výberovému konaniu na ťažbu  a odber drevnej hmoty, ktorý bol vypísaný 7.10.2015. Kontakt: 0905 481 722 predseda UPS.   Ďakujem

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje: – výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Breh k. ú. Dovalovo – výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – Gliaň. Záujemcovia svoje ponuky môžu zasielať do 12.10.2015   do 12.00 hod.na horeuvedenú adresu v zatvorenej obálke s nadpisom „Výberové konanie,… Viac »