Výberové konanie

Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na: 1. na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Háj – Breh k. ú. Dovalovo 2. na štiepkovanie plevelných krovín, haluziny v lokalite Breh k.ú. Dovalovo a v lokalite Stará dolina k.ú. Kráľova Lehota 3. na odber drevnej hmoty z lokality Nová dolina k. ú. Kráľova Lehota … Viac »

Výberové konanie 20.8.2015

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  v lokalite Kráľová Lehota – Letisko. Termín uzávierky prihlášok je do 20.8.2015 do 24. 00 hod. Svoje ponuky zasielajte na adresu UPS  03301 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo s označením „výberové konanie“, neotvárať.

Pestevné práce 17.8.2015

Pestevné práce, Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje pre firmy alebo pracovné skupiny výberové konanie na pestevné práce (výžin). Svoje ponuky zasielajte do 17.8.2015 do 16.00 hod. na adresu UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  v uzatvorenej obálke s nápisom “ pestevné práce, výberové konanie“, neotvárať. Kontakt: 0905 481 722

Výberové konanie 17.8.2015

Výberové konanie  Výbor UPS 033 01Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo. Termín uzávierky výberového konania je do 17.8.2015 do 16.00 hod. Svoje ponuky zasielajte  v uzatvorenej obálke na adresu  UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo s heslom „výberové konanie“ neotvárať. Kontakt: 0905 481722

Výberové konanie 17.7.2015

Výberové konanie,Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie  na odpredaj 195 m3 drevnej hmoty v lokalite Michalovo k. ú. Liptovská Porúbka. Cenové ponuky môžete zasielať do 17.7.2015 do 18.00hod.  na adresu Urbárske pozemkové spoločenstvo 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  s označením obálky  Výberové konanie, neotvárať.  Kontakt: 0905 481722

ROEP LV 1773

LV 1773.Vážení spolupodielnici, po skončení ROEPu v Liptovskom Hrádku vzniklo nové LV ( list vlastníctva) č. 1773 v kat. území Liptovský Hrádok. Na ňom sa nachádzajú žijúci vlastníci bývalej  vl. č. 10, ako aj tí vlastníci, ktorí počas trvania ROEPu zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené. Výbor UPS Vám radí skontrolovať si svoj majetok a… Viac »

Výberové konanie 25.6.2015

Výberové konanie Vážení spoluvlastníci, výbor UPS m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na tvorbu geometrického plánu  v kat. území Dovalovo lokalita Háj. Termín uzávierky prihlášok je 25.6.2015. Svoju  cenovú ponuku zašlite na adresu UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo.  Uzatvorenú obálku označte  nápisom „výberové konanie GP“neotvárať.

Vysporiadanie majetku

Vysporiadanie majetku nezdokladovaných a neznámych vlastníkov. Vážení spoluvlastníci, ak ste našli mená svojich predchodcov na vyvesených hárkoch nezdokladovaných a neznámych vlastníkov, môžete si podať náhradné dedičské konanie, a to prostredníctvom notára, advokáta alebo vy samotní. Majetok spomínaných vlastníkov je v správe SPF. Ťažšie  bude vysporiadať  bývalú vložku č. 253, pretože celá spomínaná vložka bola doteraz… Viac »

Zoznam neznámych a nezdokladovaných vlastníkov

Zoznam neznámych a nezdokladovaných vlastníkov, výbor UPS  033 01 Liptovský  Hrádok m. č. Dovalovo oznamuje svojim členom, že zverejnilo  zoznam neznámych vlastníkov  v správe SPF a RD Dovalovo. Zoznam je vyvesený na dverách KD Dovalovo , nakoľko pre množstvo listov sa  zoznam nezmestí na informačnú tabuľu pred KD.

Výberové konanie 12.05.2015

Výberové konanie, Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Michalovo k.ú. Liptovská Porúbka. Termín prihlásenia sa do výberového konania je do 12.05.2015 do 24.00 hod. na adresu: UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo. Obálku označte nápisom : Výberové konanie, neotvárať. Obhliadka  porastov  v teréne… Viac »