Členovia

Výbor UPS

p. Viera Boďová

Predseda výboru

Cirkevný zbor ECAV v Dovalove

Splnomocnenec p. Jana Stupková

Rímskokatolícka cirkev farnosť Dovalovo

Splnomocnenec p. Ján Ševčík

Dozorná rada

Členovia dozornej rady:

Ing. Ľubomír Bendík

Odborný lesný hospodár:

Ján Pavlík
Dominik Lištvan, lesník