Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Výpočet podielov

Výbor UPS Dovalovo Vám chce touto cestou poďakovať za urýchlené zaslanie čísiel účtov k výplate podielov zo zisku za rok 2021. Veľmi nám to pomohlo v tom, že podiely boli  vyplatené v stanovenom termíne, ktorý bol určený valným zhromaždením t.j. do 31.8.2022....

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „Odborného lesného hospodára“. Požadované predpoklady:  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odborného lesného hospodára potvrdenie o právoplatnosti skúšky OLHminimálna prax 5 rokov na...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na ťažobnú skupinu. Ceny ťažby budú stanovené na základe obhliadky jednotlivých porastov s prihliadnutím na rôznorodosť a obtiažnosť terénu, prístupnosť a vzdialenosť približovania drevnej hmoty na odvozné miesto. Záujemci o ťažobné...

preèítajte si viac

Oznam o výplate podielov

Vážení podielnici, výbor UPS Dovalovo Vám touto cestou oznamuje , že výplata podielov prebehne do konca augusta.Z dôvodu zvyšujúcich sa poplatkov , či už poštovných poukážok, alebo výberu peňazí z banky podiely zo zisku budú vyplácané len formou úhrady na účet Preto...

preèítajte si viac