Novinky

najnovšie informácie o dianí v našom spoločenstve

Zápis z kontroly

Vážení podielnici,na základe telefonického rozhovoru s predsedom dozornej rady, ktorý žiadal vykonanie kontroly po 15.októbri 2022, sme začali plánovať celkovú kontrolu všetkých dokumentov UPS. Boli oslovení nielen členovia dozornej rady, ale aj štatutári a nezávislí...

preèítajte si viac

Výpočet podielov

Výbor UPS Dovalovo Vám chce touto cestou poďakovať za urýchlené zaslanie čísiel účtov k výplate podielov zo zisku za rok 2021. Veľmi nám to pomohlo v tom, že podiely boli  vyplatené v stanovenom termíne, ktorý bol určený valným zhromaždením t.j. do 31.8.2022....

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „Odborného lesného hospodára“. Požadované predpoklady:  osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odborného lesného hospodára potvrdenie o právoplatnosti skúšky OLHminimálna prax 5 rokov na...

preèítajte si viac

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na ťažobnú skupinu. Ceny ťažby budú stanovené na základe obhliadky jednotlivých porastov s prihliadnutím na rôznorodosť a obtiažnosť terénu, prístupnosť a vzdialenosť približovania drevnej hmoty na odvozné miesto. Záujemci o ťažobné...

preèítajte si viac