Vážení podielnici,
na základe telefonického rozhovoru s predsedom dozornej rady, ktorý žiadal vykonanie kontroly po 15.októbri 2022, sme začali plánovať celkovú kontrolu všetkých dokumentov UPS. Boli oslovení nielen členovia dozornej rady, ale aj štatutári a nezávislí členovia UPS tak, ako to bolo stanovené v požiadavkách členov dozornej rady v januári minulého roku. V tomto prípade boli prizvaní všetci požadovaní zo strany dvoch členov dozornej rady, no kontrola sa aj tak neuskutočnila. Predseda DR p. Surovček sa bez ospravedlnenia nezúčastnil a p.Jurčo odišiel zo zasadnutia s tým, že potrebuje užiť lieky.

Z tohto dôvodu sme už 18.10.2022 avizovali listom predsedovi DR termín kontroly, ktorý bol podmienený rôznymi okolnosťami ( ochorenie COVID a následná PN ekonómky, chirurgický zákrok u p. Ing. Gašperíka – člena DR, voľby do orgánov samospráv a tiež Sviatok všetkých svätých ) na 10.11.2022, ktorý vyhovoval všetkým pozvaným. Termín bol členom DR zaslaný listom aj s kópiou trestného oznámenia na RD Dovalovo, ktoré opakovane kosilo a mulčovalo na pozemkoch UPS bez nájomnej zmluvy ( aj napriek tomu, že bolo písomne upovedomené o kúpnych zmluvách medzi kupujúcimi a UPS.).

Kontrola dňa 10.11.2022 nakoniec prebehla. Bez predsedu DR, ktorý deň pred jej uskutočnením žiadal o preloženie termínu (vzhľadom na pracovné povinnosti), a tiež bez člena DR v zastúpení RD Dovalovo p. Jurča. ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastnil kontroly.

Požiadavka predsedu DR p. Surovčeka bola vzhľadom na plánované stretnutie všetkých
prítomných zamietnutá s tým, že kontrola bola plánovaná mesiac dopredu.

Prikladáme zápis z kontroly – celkového auditu, ktorého sa zúčastnili :

 • štatutár za RKC Mgr. Andrej Dulák
 • zástupca štatutára ECAV p. Zuzana Pichnarčíková
 • Ing. Juraj Gašperík – člen dozornej rady
 • Ing. Elena Podhorányová – ekonómka – nezávislý člen UPS
 • Ružena Lehotská – bývalá členka zmierovacej komisie – nezávislý člen UPS
 • Ing. Dušan Kompiš – externý audítor pre systémy manažérstva kvality pôsobiaci v
  akreditovanej certifikačnej organizácii ACB Trenčín; v rámci tohto auditu, ako člen UPS
  Dovalovo plní funkciu interného audítora.
 • členovia výboru UPS – Viera Boďová, Jana Stupková, Ján Ševčík
 • zápis z tejto kontroly vykonal – JUDr. Peter Janči – ktorý bol prizvaný členmi výboru UPS z
  dôvodu autentického zápisu z kontroly.

Výsledky kontroly boli predložené JUDr. Jančimu a z toho dôvodu uverejňujeme zápisnicu z
tejto kontroly aj na stránku UPS.

Dokumenty

File Description File size
pdf Zápisnica - audit 10.11.2022 227 KB