Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove  zvoláva  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční

 dňa 16.12.2023 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo s prezentáciou od 7,30 do 9,00 hodiny.

Ak by valné zhromaždenie nebolo uznášaniaschopné, po hodinovej prestávke sa na základe Zákona 97/2013 § 15 ods.4 a Zákona 110/2018 Z. z. § 15 ods.5 uskutoční mimoriadne zasadnutie zhromaždenia.

 Program:

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice, mandátovej, návrhovej, volebnej komisie, skrutátorov
  3. Predstavenie kandidátov + vízia fungovania UPS do nasledujúcich rokov
  4. Voľby do orgánov spoločenstva
  5. Rôzne
  6. Správa volebnej komisie – výsledky volieb
  7. Uznesenie
  8. Záver

Prihlášku na kandidátku do výboru a dozornej rady je potrebné doručiť písomne, emailom alebo osobne do 14.12.2023 do 12,00 hod. do kancelárie UPS. Termín podania prihlášky zohľadňuje potrebu tlače kandidátky tak,  aby nebolo potrebné dopisovať kandidátov priamo na zasadnutí VZ.

Zároveň  prosíme členov UPS, ktorí majú záujem a sú ochotní pracovať na pozíciách :

  • člen, predseda mandátovej komisie
  • člen, predseda návrhovej komisie
  • člen, predseda volebnej komisie
  • zapisovateľ zápisnice
  • overovateľ zápisnice

aby v dostatočnom časovom predstihu  kontaktovali členky výboru

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, prosíme Vás, aby ste za seba splnomocnili niektorého člena výboru alebo člena Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dovalovo, rodinného príslušníka, vlastnoručne vypísaným splnomocnením v plnom rozsahu, inak bude splnomocnenie neplatné. Splnomocnenie sa týka aj prípadného mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia.

Splnomocnenie si môžete vytlačiť z priloženého dokumentu na spodu tejto stránky v sekcii „Dokumenty“ 

V Dovalove  14.11.2023                                                                                                Výbor UPS

 

 

Dokumenty

File Description File size
pdf Pozvánka a splnomocnenie na 16.12.2023 225 KB