POZVÁNKA

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva v Dovalove  zvoláva  zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2024 o 9,00 hodine vo veľkej zasadačke KD Dovalovo s prezentáciou od 7,30 do 9,00 hodiny.

   Program:

 1. Otvorenie, schválenie programu + rokovací poriadok
 2. Voľba zapisovateľov a overovateľov zápisnice, mandátovej, návrhovej, volebnej komisie, skrutátorov
 3. Správa predsedu UPS a správa o stave lesa – schválenie
 4. Ročná závierka – schválenie
 5. Plán na rok 2024 + 6 mesiacov roku 2025
 6. Predstavenie kandidátov
 7. Voľby do orgánov spoločenstva
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Správa volebnej komisie – výsledky volieb
 11. Uznesenie
 12. Záver

 Prihlášku na kandidátku do výboru a dozornej rady je potrebné doručiť písomne, emailom alebo osobne do 17.04.2024 do 12,00 hod. do kancelárie UPS. Termín podania prihlášky zohľadňuje potrebu tlače kandidátky tak,  aby nebolo potrebné dopisovať kandidátov priamo na zasadnutí VZ.

Zároveň  prosíme členov UPS, ktorí majú záujem a sú ochotní pracovať na pozíciách :

 • zapisovateľ zápisnice + overovateľ zápisniceaby v dostatočnom časovom predstihu  kontaktovali členky výboru

V prípade, že sa zhromaždenia nemôžete zúčastniť, prosíme Vás, aby ste za seba splnomocnili niektorého člena Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dovalovo alebo rodinného príslušníka vlastnoručne vypísaným splnomocnením v plnom rozsahu, inak bude splnomocnenie neplatné.

 

V Dovalove  15.03.2024                                                                                                         Výbor UPS

 

Dokumenty

File Description File size
pdf Pozvánka a splnomocnenie na 20.04.2024 428 KB