„Nakoľko som sa po telefonickom rozhovore dozvedel, že 14.04.2023 bude prebiehať kontrola roku 2022 v kancelárii UPS, dovoľujem sa na Vás obrátiť so žiadosťou, ktorá by mohla byť súčasťou spoločného návrhu uznesenia z valnej hromady.

Nakoľko som bývalý člen výboru UPS, priznávam , že som v kontakte s členkami výboru, aj keď v poslednej dobe, viac menej v telefonlckom. Zaujf mam sa o dianie v urbáre, ktorého som členom , sledujem stránku UPS a pravdupovedlac , Informujem sa a Je ml odpovedané na všetky otázky súvisiace s chodom urbáru.

Pri poslednom telefonáte som sa členiek výboru rovno spýtal na zisk UPS za rok 2022, ktorý, ak som si dobre zapísal, činl 408 969,- eur po odpočltanl dane a musel som uznať, že je najvyšším ziskom, ktorý UPS Dovalovo od svojho založenia doslahlo. V tomto prípade sl plne uvedomujem, že ako radový člen, ktorý sa v podstate ničím o tento zisk neprlčlnll ( aj keď som pracoval pri čistení priepustov v rámci hliadok, ktoré som si poctivo odrobil ). Touto cestou chcem poďakovať hlavne členkám výboru za ich prácu. Verím, že to cftite rovnako. Každý člen UPS je rád, keď mu na účet cinkne suma peňazí, no málokto sl uvedomuje, fo všetko sa za tým skrýva. A to nehovorím o tom, že v Dovalove sa závidí už aj robota.

Myslím si, že po všetkých peripetiách súvisiacich s organizáciou všetkých prác počas spracovania kalamity ( následné uhadzovanie haluziny, čistenie a výsadba porastov a celkové zveľaďovanie majetku UPS Dovalovo ) v spojitosti nielen s ohováraním, obviňovaním ale aj trestnými oznámeniami , byť vo výbore UPS je , v· mojom podaní ,len pre silné žalúdky.

Taktiež si myslím, že keby nebolo týchto dvoch členiek a pána Ing; -J. Gašperíka, na ktorého sa tieto členky vždy obracali pri riešení akýchkoľvek problémov, urbár by v Dovalove už asi ani nebol.

Z tohto dôvodu Vás všetkých prosím a žiadam, aby’ste môj návrh týkajúci sa mimoriadnych odmien pre členky výboru a člena dozornej rady Ing. Gašperíka vo výške ť 500,- eur pre p. Stupkovú a P. Boďovú a 1000,- eur pre p. Gašperíka prehodnotili, schválili a dali v rámci návrhu na schválenie valnému zhromaždeniu.

Viem, že mnohí budú mať námietky proti môjmu návrhu, no ak sa v minulosti prerozdeľovali odmeny členom výboru aj v prípade, keď bol urbár v strate, nevidím dôvod, aby neboli schválené týmto osobám.

S pozdravom Stanislav Kuzma- člen UPS“

Dokumenty

File Description File size
pdf Návrh na odmeny pre členky výboru a člena dozornej rady Sken originálneho dokumentu
5 MB