Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje  nové výberové konanie  na odber drevnej hmoty  v lokalite Háj k. ú. Dovalovo. Potencionálni záujemcovia o odber drevnej hmoty môžu zasielať svoje cenové ponuky do 09.12.2015 do 24.00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať“.  Cenové ponuky môžu vhodiť do poštovej schránky UPS v K D  m.č. Dovalovo. Kontakt: 0905 481722.