Výberové konanie na odber drevnej hmoty

 

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Michalovo cca 75 m3 , v Starej doline- Sviniarčisko cca 100m3. Obhliadku drevnej hmoty môžete uskutočniť individuálne.Bližšie informácie o obhliadke  získate na tel. čísle 0905 481 722 – predseda UPS. Obálky s cenovými ponukami s označením  “ Výberové konanie – neotvárať “ prosíme doručiť do stredy t.j. 17.8.2016 do 17.00 hodiny.  Tešíme sa na spoluprácu.

preds.UPS: Stupková Jana

Výzva k spoluvlastníkom

Výbor UPS m.č. Dovalovo 033 01 Liptovský Hrádok žiada spoluvlastníkov, poprípade budúcich spoluvlastníkov, ktorých právni predchodcovia zomreli a požiadali o reštitúcie v rokoch 1994- 96, aby do 08.08. 2016 predložili na UPS m.č. Dovalovo 033 01  Lipt. Hrádok, kontaktná osoba  Mgr. Kaincová  09018 128 550 :

a/ prvú stranu dedičského rozhodnutia  po právnom predchodcovi, kde sú uvedení potenciálni dedičia zo zákona po poručiteľovi s uvedením r.č. , dátumu nar., trvalého bydliska ( zatrieť majetkové pomery, finančné údaje)

b/ pri zmene adresy oproti DR uviesť správnu s prefoteným OP pre správny zápis do katastra nehnuteľností

Vysvetlenie:

a/ jedná sa o časť parcely pod názvom Strelnica pod Úpnou, ktorá  je vo vlastníctve Slovenskej republiky a doteraz nebola navrátená UPS m. č. Dovalovo ( v minulosti  bola vydaná Zväzarmu, po jeho zániku prešla na SR)

b/doklady o dedičoch potrebuje Okresný úrad pozemkový a lesný odbor Lipt. Mikuláš pre dokončenie reštitúcií z r. 1994-6. Podiely budú prevedené na spoluvlastníkov a zapísané do katastra nehnuteľností po vydaní rozhodnutia  o navrátení OÚ pozemkovým a lesným odborom bez finančných nákladov jednotlivých žiadateľov. Za ochranu dodaných dokumentov ručí OÚ pozemkový a lesný odbor L M

c/ak si neželáte navrátenie podielov, Vaše podiely budú aj naďalej figurovať na SR. Aj  v takomto prípade to oznámte UPS m.č. Dovalovo

d/ Mgr. Kaincová  je splnomocnená osoba valnou hromadou na vybavovanie týchto Vašich záležitostí

Zomrelí, potencionálni dedičia zatiaľ nepožiadali o navrátenie:

Anna Balažičová ( pošta sa vracia)

Zlatica, Arana Bendíková                  Dušan Choma nar. 23.5.1926           Václav Nedbal nar. 28.9.1936

Milan Bendík nar. 15.7.1941             Jurčová Mária  nar. 27.10.1917        Dušan Papaj    29.8.1925

JUDr. Naďa Rehorovská                  Žarnayová Gizela 27.1.1915              Michal Solovic (č?) nar.20.4.1912

Ing. Ján Čuka                                     Milan Kuna nar. 13.2.1923                 Eva Surovčeková

Ing. Dorota Gašperíková                  Božena Kunová nar. 26.3.1925          Irena Šintajová

Emília Uličná nar.1.11.1913             Ema Marciníková nar. 29.9. 1915        Špiaková Irena nar. 30.12. 1904

Renáta Mullerová 24.5.1934,  Peter Zeglen      nar.4.12.1923            Števček Ľubomír nar. 8.10. 1929

Mária Botková – pobyt Bratislava,  Krajčová Ema 7.6.1911      Vladimír Lehotský 26.2.1928

Šintaj Lukáš – dodať DR po matke  Emílii Šintajovej,                     Švihrová Júlia nar.26.2.1927

Porubänová Božena 27.9.1919         Karas Albert nar.6.3.1941               Jurčová  Anna  nar.23.7.1909

Kornel Jurčo  4.3.1929                    Košíková Blažena  nar.28.8.1926       Jurčo Juraj nar. 24.4.1910

Ján Kubovčík nar. 1.6.1942

Zopakujem termín: do 08.08.2016

doklady sú pre OÚ pozemkový a lesný odbor, nie pre UPS

 

Prajem príjemnú spoluprácu                                      Mgr. Kaincová

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina s individuálnou obhliadkou dňa 8.7.2016. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky zasielať na adresu spoločenstva  do 11.7.2016 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať „.

Kontakt: 0905 481 722 alebo 0905 283 229

Výberové konanie

Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Dovalovo, odber prebierkovej drevnej hmoty v lokalite Michalovo, odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina. Obhliadka drevnej hmoty – individuálne. Termín  prijímania cenových ponúk je do 13.6.2016 do 14.00 hod.  Svoje ponuky zasielajte v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať“ do schránky UPS v budove KD Dovalovo.

Kontakt: 0905 481 722 – predseda,  0903 636 853 – lesník a OLH

Predĺženie

Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo predlžuje  termín obhliadky a zasielanie cenových ponúk posledného výberového konania  do 26.5.2016 do 12.00 hod. Termín a hodina  obhliadky po dohode s lesníčkou. Kontakt: 0903 636 853

Ostatné podmienky výberového konania zostávajú nezmenené.