Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – sklad Sviniarčisko v objeme cca 106 m3 a v Novej doline v objeme cca 145 m3. Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 5.7.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie -neotvárať“.

Bližšie informácie na telef. čísle  0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS