Výbor UPS  Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite :

Michalovo pri Koniarke cca 250m3,  Stará dolina sklad Sviniarčisko 212,56 m3,  Nová Dolina  96,72 m3,

Letisko 33,26 m3,  nad Prieslopom 63,87 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.

Cenové ponuky je potrebné doručiť do pondelka 2.7.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS, prípadne do schránky UPS.

Bližšie informácie na tele. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS