Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri Koniarke  v objeme 109,44 m3. V  Dovalove smer  Lipt. Kokava pri boroviciach v objeme 158,45 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.  Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 481 722.

Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 27.2.2019 do 16,00 hod.  v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do kancelárie UPS poprípade do poštovej schránky.

Výbor UPS