Vážení podielnici,

dovoľte mi, aby som Vás z postu predsedníčky UPS ( aj keď už vzhľadom na vzniknuté okolnosti týkajúce sa neuznášania schopnosti posledného valného zhromaždenia) bez mandátu, oslovila ohľadom účasti na ďalšom, v poradí už štvrtom zasadnutí valného zhromaždenia v tomto roku.

Je potrebné si uvedomiť , že nám, teda všetkým podielnikom UPS to prináša iba zvýšené náklady, ktoré súvisia s jeho organizáciou. Jednak sa to týka zvýšeného poštovného (pri cca takmer 800 vlastníkoch to nie je zanedbateľná čiastka) , jednak zvýšených poplatkov za využitie kultúrneho domu, kde je hodinový nájom  sály a prísália v sume 220,- eur. )

 Predpokladám, že  všetci vlastníci obdržali pozvánku na valné zhromaždenie, ktoré by sa malo konať 16.12.2023. Týka sa to volieb do orgánov spoločenstva, ktoré by už mali byť zvolené , ak chceme, aby náš urbár fungoval a prosperoval aj v ďalších rokoch.

 Aj preto si Vás dovoľujem vyzvať k čo najväčšej účasti na tomto zasadnutí priamou účasťou , alebo formou splnomocnení tak, ako je uvedené v pozvánke.

 Na strane druhej si však myslím, že náš urbár neprekonáva ťažké obdobie týkajúce sa jeho fungovania.

 Od roku 2014, kedy sme ako výbor preberali urbár s účtovnou stratou  45 491,03 eur sa určite, aj podľa Vás, veľa zmenilo.

Nielenže sme dokázali pomerne v krátkom čase vyrovnať stratu,  navyše, každému z Vás, ako vlastníkovi, pribudla na účte takmer každý rok suma podľa veľkosti podielu.

Od roku 2014 bola vyplatená vlastníkom suma v hodnote

1 266 051,51eur,

 čo si myslím, že bolo nespočetnekrát viac, ako Vám bolo vyplatené za predchádzajúce obdobia.  Nerátam do toho sumu za kúpu urbárskeho domu, jeho prerábku ( strecha, zateplenie, stavbu dvojgaráže, kúpu potrebných áut….)

Ak si niekto myslí, že toto nie je pravda, môže argumentovať konkrétnymi faktami .

 Ťažké obdobie sa týka podľa mňa absolútnej nespolupráce s niektorými členmi dozornej rady – konkrétne s predsedom DR p. J. Surovčekom a tiež p. J. Jurčom st. ktorý zastupuje RD Dovalovo, čo súvisí s osočovaním, krivým obviňovaním a ohováraním členiek výboru UPS.

Nie je to po prvýkrát, kedy ste predpokladám, mnohí z Vás dostali do pošty príhovor týchto členov dozornej rady, ktorí Vás nielenže vyzývajú k účasti na valnom zhromaždení , ale Vám aj navrhli ľudí, ktorých máte splnomocniť.

 Aj z toho dôvodu musím ako predsedníčka UPS na tento list zareagovať .

 1./ Zo strany týchto dvoch pánov bola v liste spochybnená prihláška do volieb, ktorú mali prihlásení kandidáti vyplniť. Keďže však išlo o korešpodenčné hlasovanie, zastávam názor, že by ste, ako vlastníci, mali vedieť, koho a s akými schopnosťami budete do výboru voliť.  Aj keď ju títo členovia DR pokladajú za nezmyselnú, malo to svoj dôvod, pretože kandidovať by mali ľudia, ktorí majú aspoň nejaké vedomosti o chode urbáru a ktorí dokážu dva listy vo formáte A4 prečítať s porozumením tak, aby prihláška bola platná.

Reakcia p. Jurču st. bola však taká, že náš urbár potrebuje aj pologramotných ľudí vo výbore . Nuž , ak s tým súhlasíte, asi to nemám ako ovplyvniť.

 2./ Čo sa týka návrhu , koho by ste mali splnomocniť .

 Pôvodný list od p. predsedu DR   bol v znení, že splnomocnenia majú byť zasielané na adresu p. Pichnarčíkovej a p. Ing. Benkovej s tým, že sú zástupkyne ECAV. Keďže som bola v telefonickom kontakte s členmi presbyterstva ECAV a tiež s p. farárom ECAV, ktorí potvrdili, že nevedia o žiadnom splnomocnení z ich strany , bol  príhovor zo strany týchto dvoch pánov pozmenený. Následne bol list DR prepísaný a  v liste sa spomínajú p. Michal Hapčo, p. Ing. Iveta Benková ( ktorú som od roku 2014 ani raz nezaregistrovala na žiadnej valnej hromade, resp. nikdy neprejavila ako malá vlastníčka záujem o chod urbáru)  a p. Jaroslav Surovček – predseda dozornej rady, ktorý o.i. nebol schopný za celý rok 2023 zvolať ani jedno zasadnutie dozornej rady.

Nie som zaujatá voči týmto osobám, no pravdupovediac ani jeden z navrhovaných  splnomocnencov nemá ani predstavu o tom, čo všetko musí výbor , ako taký, riešiť.

 3./ Pestevná činnosť spomínaná v liste p. Surovčeka a p. Jurču v ďalších rokoch

 Členovia dozornej rady Vás vyzývajú k menovaniu zástupcov na VZ a zneisťujú Vás, vlastníkov, akou formou bude platená pestevná činnosť v roku 2024 a 2025.

V tomto prípade musím uviesť, že títo členovia DR ani nevedia, ako prebiehala pestevná činnosť v tomto roku. Keďže, a to musím zopakovať, ani v roku 2023 neprebehlo žiadne riadne zasadnutie dozornej rady. Nevedia ani to, koľko stromkov bolo vysadených na plochách postihnutých kalamitou a ani ich to počas celého roku nezaujímalo. Zrejme si nepamätajú,  že bola na to vyčlenená rezerva. Počas celého roku

2023 sa nezaoberali pestevnou činnosťou, ani s tým súvisiacimi činnosťami. Zaujímala ich iba kontrola účtovných dokladov, ktorým sa ani nerozumejú, pretože ak ste si dobre prečítali ich správu, všetky ich trestné oznámenia boli zamietnuté nielen vyšetrovateľom, ale aj Okresnou, príp. Krajskou prokuratúrou. Toto akosi zabudli pripomenúť nielen na poslednom  valnom zhromaždení, ale aj v listoch, ktoré Vám boli doručené, či zaslané.

Ich cieľom  bolo za celý rok len to, aby zistili výšku vyplatených podielov každému spoluvlastníkovi, čo bolo zo strany výboru zamietnuté tak, ako v tomto prípade, keď výbor UPS sa nemienil podieľať na ovplyvňovaní Vás, vlastníkov v nadchádzajúcich voľbách,  v decembri 2023.

 4./ Čo sa týka dovetku z listu

 Členom dozornej rady – teda p. Surovčekovi a p. Jurčovi st. skončil mandát ku dňu 30.09.2023.

Počas celého ich pôsobenia v dozornej rade neboli nápomocní pri plnení úloh urbáru a ani neboli schopní odpovedať na zásadné otázky a stanoviská spojené s riešením problémov.  S obsahom ich doporučeného listu sme sa oboznámili až v čase, kedy boli pozvánky v termíne odoslané vlastníkom.

Viera Boďová – predseda UPS