Zápis z kontroly

Vážení podielnici,
na základe telefonického rozhovoru s predsedom dozornej rady, ktorý žiadal vykonanie kontroly po 15.októbri 2022, sme začali plánovať celkovú kontrolu všetkých dokumentov UPS. Boli oslovení nielen členovia dozornej rady, ale aj štatutári a nezávislí členovia UPS tak, ako to bolo stanovené v požiadavkách členov dozornej rady v januári minulého roku. V tomto prípade boli prizvaní všetci požadovaní zo strany dvoch členov dozornej rady, no kontrola sa aj tak neuskutočnila. Predseda DR p. Surovček sa bez ospravedlnenia nezúčastnil a p.Jurčo odišiel zo zasadnutia s tým, že potrebuje užiť lieky.

Z tohto dôvodu sme už 18.10.2022 avizovali listom predsedovi DR termín kontroly, ktorý bol podmienený rôznymi okolnosťami ( ochorenie COVID a následná PN ekonómky, chirurgický zákrok u p. Ing. Gašperíka – člena DR, voľby do orgánov samospráv a tiež Sviatok všetkých svätých ) na 10.11.2022, ktorý vyhovoval všetkým pozvaným. Termín bol členom DR zaslaný listom aj s kópiou trestného oznámenia na RD Dovalovo, ktoré opakovane kosilo a mulčovalo na pozemkoch UPS bez nájomnej zmluvy ( aj napriek tomu, že bolo písomne upovedomené o kúpnych zmluvách medzi kupujúcimi a UPS.).

Kontrola dňa 10.11.2022 nakoniec prebehla. Bez predsedu DR, ktorý deň pred jej uskutočnením žiadal o preloženie termínu (vzhľadom na pracovné povinnosti), a tiež bez člena DR v zastúpení RD Dovalovo p. Jurča. ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastnil kontroly.

Požiadavka predsedu DR p. Surovčeka bola vzhľadom na plánované stretnutie všetkých
prítomných zamietnutá s tým, že kontrola bola plánovaná mesiac dopredu.

Prikladáme zápis z kontroly – celkového auditu, ktorého sa zúčastnili :

 • štatutár za RKC Mgr. Andrej Dulák
 • zástupca štatutára ECAV p. Zuzana Pichnarčíková
 • Ing. Juraj Gašperík – člen dozornej rady
 • Ing. Elena Podhorányová – ekonómka – nezávislý člen UPS
 • Ružena Lehotská – bývalá členka zmierovacej komisie – nezávislý člen UPS
 • Ing. Dušan Kompiš – externý audítor pre systémy manažérstva kvality pôsobiaci v
  akreditovanej certifikačnej organizácii ACB Trenčín; v rámci tohto auditu, ako člen UPS
  Dovalovo plní funkciu interného audítora.
 • členovia výboru UPS – Viera Boďová, Jana Stupková, Ján Ševčík
 • zápis z tejto kontroly vykonal – JUDr. Peter Janči – ktorý bol prizvaný členmi výboru UPS z
  dôvodu autentického zápisu z kontroly.

Výsledky kontroly boli predložené JUDr. Jančimu a z toho dôvodu uverejňujeme zápisnicu z
tejto kontroly aj na stránku UPS.

Výpočet podielov

Výbor UPS Dovalovo Vám chce touto cestou poďakovať za urýchlené zaslanie čísiel účtov k výplate podielov zo zisku za rok 2021. Veľmi nám to pomohlo v tom, že podiely boli  vyplatené v stanovenom termíne, ktorý bol určený valným zhromaždením t.j. do 31.8.2022.

      Zároveň Vám prikladáme výpočet podielov:

 • Podiely boli prepočítané v programe „PROFIEVIDENCIA“, kde  podľa m2 bol stanovený počet hlasov a zároveň vypočítaná výška podielu cca 9,934 €/hlas.
 • Tí podielnici, ktorí mali podiely vyššie  ako 500,00 € mali odpočítanú daň vo výške 7%, ktorá bola odvedená na účet daňového úradu. Príklad (t.j. ak bola výška podielov napr. 508,00 eur = 500,00 eur nepodlieha dani, zdanených bolo  8,00 eur = 0,56 eur dane).
 • Celkovo sa daňovému úradu vyplatila daň z podielov vo výške 5 612,72 €.
 •  Akékoľvek nezrovnalosti vo výpočte podielov môžu byť spôsobené zaokrúhľovaním jednak m2, a jednak sumy vyplatených podielov na 2 desatinné miesta. 

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „Odborného lesného hospodára“.

Požadované predpoklady: 

 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti odborného lesného hospodára 
 • potvrdenie o právoplatnosti skúšky OLH
 • minimálna prax 5 rokov na pozícii OLH
 • nástup možný od 1.10.2022

Prihlášky na pozíciu OLH prosíme zaslať na adresu UPS Dovalovo, Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok do 20.9.2022.

Výbor UPS

Výberové konanie

Výbor UPS vypisuje výberové konanie na ťažobnú skupinu. Ceny ťažby budú stanovené na základe obhliadky jednotlivých porastov s prihliadnutím na rôznorodosť a obtiažnosť terénu, prístupnosť a vzdialenosť približovania drevnej hmoty na odvozné miesto. Záujemci o ťažobné práce sa môžu prihlásiť do pondelka 8.8.2022 do 12:00 hod.

Výbor UPS

Oznam o výplate podielov

Vážení podielnici,

výbor UPS Dovalovo Vám touto cestou oznamuje , že výplata podielov prebehne do konca augusta.
Z dôvodu zvyšujúcich sa poplatkov , či už poštovných poukážok, alebo výberu peňazí z banky podiely zo zisku budú vyplácané

len formou úhrady na účet

Preto prosíme vlastníkov, ktorí či už zmenili čísla účtov alebo číslo účtu ešte neposkytli, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Ďakujeme

výbor UPS

Zmena úradných hodín

Vzhľadom na pretrvávajúcu poddimenzovanosť výboru UPS sa na základe rozhodnutia výboru

rušia úradné hodiny stanovené v predchádzajúcich rokoch

a to:

utorok od 10:00 hod. do 12:00 hod.
stredu od 17:00 hod. do 18:00 hod.

Všetky Vaše požiadavky, dotazy, či otázky bude možné riešiť po telefonickom kontakte s členkami výboru, na základe ktorého bude dohodnutý termín a čas osobného stretnutia tak, aby to vyhovovalo obom stranám.

Telefonické kontakty:

p. V. Boďová – 0908 642 214 – súkromný telefón
p. J. Stupková – 0905 481 722 – urbárny telefón


Za pochopenie ďakujeme

Výbor UPS