Výberové konanie na funkciu lesníka

Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na pozíciu „lesníka“, ktoré sa uskutoční dňa 15.6.2023 o17:00 hod.

Požadované predpoklady: 

 • lesnícke vzdelanie
 • prax v obore mi. 5 rokov
 • vlastná živnosť
 • nástup 1.7.2023

Prihlášky na pozíciu lesníka prosíme zaslať na adresu UPS Dovalovo, Dovalovo 274, 033 01 Liptovský Hrádok do 15.6.2023 do 12:00 hod.

Výbor UPS

Návrh na odmeny pre členky výboru a člena dozornej rady

„Nakoľko som sa po telefonickom rozhovore dozvedel, že 14.04.2023 bude prebiehať kontrola roku 2022 v kancelárii UPS, dovoľujem sa na Vás obrátiť so žiadosťou, ktorá by mohla byť súčasťou spoločného návrhu uznesenia z valnej hromady.

Nakoľko som bývalý člen výboru UPS, priznávam , že som v kontakte s členkami výboru, aj keď v poslednej dobe, viac menej v telefonlckom. Zaujf mam sa o dianie v urbáre, ktorého som členom , sledujem stránku UPS a pravdupovedlac , Informujem sa a Je ml odpovedané na všetky otázky súvisiace s chodom urbáru.

Pri poslednom telefonáte som sa členiek výboru rovno spýtal na zisk UPS za rok 2022, ktorý, ak som si dobre zapísal, činl 408 969,- eur po odpočltanl dane a musel som uznať, že je najvyšším ziskom, ktorý UPS Dovalovo od svojho založenia doslahlo. V tomto prípade sl plne uvedomujem, že ako radový člen, ktorý sa v podstate ničím o tento zisk neprlčlnll ( aj keď som pracoval pri čistení priepustov v rámci hliadok, ktoré som si poctivo odrobil ). Touto cestou chcem poďakovať hlavne členkám výboru za ich prácu. Verím, že to cftite rovnako. Každý člen UPS je rád, keď mu na účet cinkne suma peňazí, no málokto sl uvedomuje, fo všetko sa za tým skrýva. A to nehovorím o tom, že v Dovalove sa závidí už aj robota.

Myslím si, že po všetkých peripetiách súvisiacich s organizáciou všetkých prác počas spracovania kalamity ( následné uhadzovanie haluziny, čistenie a výsadba porastov a celkové zveľaďovanie majetku UPS Dovalovo ) v spojitosti nielen s ohováraním, obviňovaním ale aj trestnými oznámeniami , byť vo výbore UPS je , v· mojom podaní ,len pre silné žalúdky.

Taktiež si myslím, že keby nebolo týchto dvoch členiek a pána Ing; -J. Gašperíka, na ktorého sa tieto členky vždy obracali pri riešení akýchkoľvek problémov, urbár by v Dovalove už asi ani nebol.

Z tohto dôvodu Vás všetkých prosím a žiadam, aby’ste môj návrh týkajúci sa mimoriadnych odmien pre členky výboru a člena dozornej rady Ing. Gašperíka vo výške ť 500,- eur pre p. Stupkovú a P. Boďovú a 1000,- eur pre p. Gašperíka prehodnotili, schválili a dali v rámci návrhu na schválenie valnému zhromaždeniu.

Viem, že mnohí budú mať námietky proti môjmu návrhu, no ak sa v minulosti prerozdeľovali odmeny členom výboru aj v prípade, keď bol urbár v strate, nevidím dôvod, aby neboli schválené týmto osobám.

S pozdravom Stanislav Kuzma- člen UPS“

Odpoveď k nájomnej zmluve k MVE

„Vec : Odpoveď na list

Vážený pán J. Jurčo st , so záujmom sme si prečítali Vašu odpoveď k návrhu novej nájomnej zmluvy. V prvom rade sa ospravedlňujeme, t.e naša reakcia naň prichádza trochu neskôr, no spôsobil to fakt, t.e sme Vašu pôvodnú nájomnú zmluvu odoslali na posúdenie právnickej kancelárii. S výsledkami Vás samozrejme oboznámime a 7.aSielame vyjadrenie k tejto zmluve…“

Celé znenie v priloženom dokumente nižšie.

Zápis z kontroly

Vážení podielnici,
na základe telefonického rozhovoru s predsedom dozornej rady, ktorý žiadal vykonanie kontroly po 15.októbri 2022, sme začali plánovať celkovú kontrolu všetkých dokumentov UPS. Boli oslovení nielen členovia dozornej rady, ale aj štatutári a nezávislí členovia UPS tak, ako to bolo stanovené v požiadavkách členov dozornej rady v januári minulého roku. V tomto prípade boli prizvaní všetci požadovaní zo strany dvoch členov dozornej rady, no kontrola sa aj tak neuskutočnila. Predseda DR p. Surovček sa bez ospravedlnenia nezúčastnil a p.Jurčo odišiel zo zasadnutia s tým, že potrebuje užiť lieky.

Z tohto dôvodu sme už 18.10.2022 avizovali listom predsedovi DR termín kontroly, ktorý bol podmienený rôznymi okolnosťami ( ochorenie COVID a následná PN ekonómky, chirurgický zákrok u p. Ing. Gašperíka – člena DR, voľby do orgánov samospráv a tiež Sviatok všetkých svätých ) na 10.11.2022, ktorý vyhovoval všetkým pozvaným. Termín bol členom DR zaslaný listom aj s kópiou trestného oznámenia na RD Dovalovo, ktoré opakovane kosilo a mulčovalo na pozemkoch UPS bez nájomnej zmluvy ( aj napriek tomu, že bolo písomne upovedomené o kúpnych zmluvách medzi kupujúcimi a UPS.).

Kontrola dňa 10.11.2022 nakoniec prebehla. Bez predsedu DR, ktorý deň pred jej uskutočnením žiadal o preloženie termínu (vzhľadom na pracovné povinnosti), a tiež bez člena DR v zastúpení RD Dovalovo p. Jurča. ktorý sa bez ospravedlnenia nezúčastnil kontroly.

Požiadavka predsedu DR p. Surovčeka bola vzhľadom na plánované stretnutie všetkých
prítomných zamietnutá s tým, že kontrola bola plánovaná mesiac dopredu.

Prikladáme zápis z kontroly – celkového auditu, ktorého sa zúčastnili :

 • štatutár za RKC Mgr. Andrej Dulák
 • zástupca štatutára ECAV p. Zuzana Pichnarčíková
 • Ing. Juraj Gašperík – člen dozornej rady
 • Ing. Elena Podhorányová – ekonómka – nezávislý člen UPS
 • Ružena Lehotská – bývalá členka zmierovacej komisie – nezávislý člen UPS
 • Ing. Dušan Kompiš – externý audítor pre systémy manažérstva kvality pôsobiaci v
  akreditovanej certifikačnej organizácii ACB Trenčín; v rámci tohto auditu, ako člen UPS
  Dovalovo plní funkciu interného audítora.
 • členovia výboru UPS – Viera Boďová, Jana Stupková, Ján Ševčík
 • zápis z tejto kontroly vykonal – JUDr. Peter Janči – ktorý bol prizvaný členmi výboru UPS z
  dôvodu autentického zápisu z kontroly.

Výsledky kontroly boli predložené JUDr. Jančimu a z toho dôvodu uverejňujeme zápisnicu z
tejto kontroly aj na stránku UPS.