UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina spojené s individuálnou obhliadkou. Záujemcovia o drevnú hmotu sa môžu prihlásiť do utorka 2.2.2016 do 17,00 hod.. Cenové ponuky môžete doručiť do schránky UPS Dovalovo v Kultúrnom dome Dovalovo v uzatvorenej obálke  s nápisom „Výberové konanie NEOTVÁRAŤ“.

Kontakt: hospodár UPS Jurčo Ján ml.  0905 283 229

predsedníčka UPS Stupková Jana  0905 481 722