Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu kalamitnej drevnej hmoty v lokalite Michalovo k.ú. Liptovská Porúbka porast č.102 a, v lokalite Stará dolina k.ú. Kráľova Lehota v poraste č. 346 b, c s individuálnou obhliadkou uvedených porastov. Cenové ponuky zasielajte na horeuvedenú adresu v zatvorenej obálke s názvom :“ Výberové konanie“ Neotvárať do 12.2.2016 do 17.00 hod. Obálky môžete vhodiť do schránky UPS v KD Dovalovo.

Kontakt: 0905 481 722- predseda UPS, o903 636853 – lesník a OLH,  0905 283 229 – hospodár UPS