Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  z lokality Beňadik dolina, Nová dolina a z lokality Michalovo. Obhliadka drevnej hmoty na skládke je individuálna. Cenové ponuky môžete zasielať  v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie, neotvárať“ do 8.4.  2016 do 17,00 hod. na horeuvedenú adresu.

Výbor UPS