Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina, Nová dolina s individuálnou obhliadkou skládky drevnej hmoty. Potencionálni odberatelia môžu podávať svoje ponuky do 9.5.2016 do 17,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie, neotvárať“ do schránky UPS v budove K D Dovalovo.