Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Dovalovo, odber prebierkovej drevnej hmoty v lokalite Michalovo, odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina. Obhliadka drevnej hmoty – individuálne. Termín  prijímania cenových ponúk je do 13.6.2016 do 14.00 hod.  Svoje ponuky zasielajte v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať“ do schránky UPS v budove KD Dovalovo.

Kontakt: 0905 481 722 – predseda,  0903 636 853 – lesník a OLH