Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina s individuálnou obhliadkou dňa 8.7.2016. Potencionálni záujemcovia môžu svoje cenové ponuky zasielať na adresu spoločenstva  do 11.7.2016 do 16.00 hod. v zalepenej obálke s nápisom “ Výberové konanie, neotvárať „.

Kontakt: 0905 481 722 alebo 0905 283 229