Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite: Dovalovo – Háj cca 350 m3, Dovalovo pri Belej (elektráreň) cca 67 m3, Michalovo pri koniarke cca 61 m3,v Starej doline sklad Sviniarčisko cca 290 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“ do stredy 15.marca 2017 do 15,00 hod. do kancelárie UPS.

Ďalej výbor UPS vypisuje výberové konanie pre  firmy na pestevné práce. Cenové ponuky môžete doručiť do piatka 17.marca 2017  do kancelárie UPS Dovalovo.