Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Stará dolina sklad Nová dolina v objeme cca 200 m3 a v lokalite Liptovská Porúbka – Michalovo v objeme cca 90m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do kancelárie UPS do stredy 12. apríla 2017 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“.

Výbor UPS