Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje:

– výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Breh k. ú. Dovalovo

– výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Stará dolina – Gliaň.

Záujemcovia svoje ponuky môžu zasielať do 12.10.2015   do 12.00 hod.na horeuvedenú adresu v zatvorenej obálke s nadpisom „Výberové konanie, neotvárať“. Ponuky sa môžu vložiť do poštovej schránky UPS, ktorá j e umiestnená vo vestibule K D m.č. Dovalovo.

Všetkým záujemcom  a potencionálnym odberateľom výbor UPS  vopred ďakuje.