Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty z lokality Dovalovo Breh v objeme cca 117 m3, v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme cca 53 m3, v Novej doline cca 120m3, Prieslop 120 m3 a sklad Gliaň 150 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna.

Cenové ponuky doručte do pondelka 9.10.2017 do 16,00 hod. do kancelárie UPS alebo do poštovej schránky UPS v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – odpredaj drevnej hmoty NEOTVÁRAŤ“. Bližšie informácie budú na telef. čísle 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS