Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty z lokality Liptovská Porúbka  – Michalovo sklad nad Havraňou v objeme cca 380 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné  doručiť do pondelka 30.10.2017 do 16,00 hod.  v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie –  neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS