Výbor UPS v Dovalove vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo cca 450 m3, v Michalove cca 50m3,  Stará dolina sklad Sviniarčisko cca 112 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do pondelka 26.2.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  –  neotvárať“ do kancelárie UPS, poprípade do poštovej schránky UPS. Bližšie informácie na tel. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS Dovalovo