Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme 117,53 m3,  Dovalovo-Červený kút v objeme 76,45 m3,  Dovalovo  MVE 106,86 m3,  Dovalovo Háj v objeme 334,82 m3, Dovalovo smer Lipt. Kokava  790,93 m3.

Cenové ponuky je potrebné doručiť do stredy 11.4.2018 do 16,00 hod. do kancelárie UPS, alebo do poštovej schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna a prípadné informácie na telef. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS Dovalovo