Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite:

Dovalovo Háj – pri ceste v objeme 195,39 m3 pri plecháči 288,89 m3,

Michalovo pri chatách 102,81 m3, pri senníku 33,69 m3, pri betónovom priepuste 37,79 m3, na Havranej  98,33 m3 a nad Havraňou – zákruta 132,69 m3,

Stará dolina nad Prieslopom 31,29 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna . Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka  25.5.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie – neotvárať“a tieto obálky je potrebné doručiť do kancelárie UPS prípadne do schránky  UPS. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0905 481 722 – predseda UPS.

Výbor UPS Dovalovo