Výbor UPS Dovalovo  vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty:

Lokalita Michalovo pri Koniarke 250,12 m3,   lokalita Stará dolina  -Nová dolina  96,72 m3,

sklad Sviniarčisko 212,56 m3,     pri Senníku 66,31 m3,    na Prieslope 25,02,    nad Prieslopom 63,87 m3,

na Letisku 33,26 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka 5.7.2018 do 16,00 hod. do kancelárie UPS prípadne do schránky v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“.

Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722 predseda UPS.

Výbor UPS