Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na pestevné práce – ochrana proti ohryzu v lokalite Stará dolina. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 14.10.2015 do 24.00 hod. na horeuvedenú adresu. Obálku označte slovami“Výberové konanie, neotvárať“. Kontakt: 0905481722, predseda UPS.