Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Stará dolina –  cesta na zákrute v objeme 45,08 m3, pri senníku 148,73 m3,  sklad Gliaň v objeme 122,78 m3 čerstvej hmoty a  49,38 m3 suchárovej hmoty, lokalita Dovalovo Háj – Vlčia jama čerstvá hmota v objeme 608,51 m3 a suchárová hmota v objeme 18,16 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky je potrebné doručiť do štvrtka 6.9.2018 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom“ Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky UPS.

Výbor UPS