Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Michalovo sklad pri koniarke v objeme  88,54 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie neotvárať“ do  štvrtka 14.2.2019 do 16,00 hod. do kancelárie alebo do poštovej schránky UPS.

Výbor  UPS Dovalovo