Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Dovalovo Háj – Vlčia jama cesta na benzínku v Hybiach v objeme cca 578 m3 a Dovalovo Háj – stred v objeme cca 207 m3.

Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 3.5.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie NEOTVÁRAŤ“do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky.Bližšie informácie na tel. čísle: 0905 481 722.

Výbor UPS