Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota – Stará dolina sklad Sviniarčisko v objeme  318,91 m3, sklad na Gliani v objeme 123,73 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do piatka 30.8.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“, do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky.

Výbor UPS