Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite Kráľova Lehota  – Stará dolina sklad Sviniarčisko gelba č. 3 v objeme  cca 80 m3, pri senníku cca 90 m3, pod Prieslopom  cca 20 m3, na Prieslope cca 22 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do stredy 18.12.2019 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom“Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS, prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na teelf. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS