Výbor UPS Dovalovo vypisuje výberové konanie na odpredaj drevnej hmoty v lokalite  Kráľova Lehota – Stará dolina  sklad Sviniarčisko. Gelba B1 cca 84 m3, gelba B2 cca 36 m3. Obhliadka drevnej hmoty je individuálna. Cenové ponuky prosíme doručiť do pondelka 10.2.2020 do 16,00 hod. v uzatvorenej obálke s nápisom „Výberové konanie  – neotvárať“ do kancelárie UPS prípadne do poštovej schránky. Bližšie informácie na telef. čísle 0905 481 722.

Výbor UPS