Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty v lokalite  Gliaň- Stará dolina k. ú Kráľova Lehota.

Obhliadka drevnej hmoty na skládke  sa uskutoční 16.11. 2015 o 13. hodine. Potencionálni záujemcovia o odber drevnej hmoty  môžu svoje ponuky zasielať na horeuvedenú adresu v uzatvorenej obálke s nápisom: “ Výberové konanie“ neotvárať do 16.11.2015 do 16.00 hod. Svoje ponuky odovzdajte do poštovej schránky UPS.

Kontakt: 0905 481 722