Výbor UPS Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber drevnej hmoty  spojené s individuálnou obhliadkou v lokalite Breh, Háj k. ú. Dovalovo, lokalite  Stará dolina a lokalite Michalovo. Záujemcovia o drevnú hmotu sa môžu  prihlásiť do 15.12.2015 do 18.00hod. Cenové ponuky môžete zasielať v zatvorenej obálke s nápisom“Výberové konanie, neotvárať“. Obálku vhoďte do schránky  UPS v K D Dovalovo. Kontakt. 0905 481 722