Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie na ťažbu prebierkovej drevnej hmoty v  lokalite Michalovo v porastoch č. 138a2,138a3,138a4. Potencionálni záujemcovia  sa môžu prihlásiť na horeuvedenú adresu do 20.01.2016 do 16.00 hod. Svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s nápisom „výberové konanie, neotvárať“ zašlite alebo vhoďte do poštovej schránky UPS, ktorá sa nachádza v KD Dovalovo.

Obhliadku uvedených porastov vykonajte  jednotlivo. Kontakt: 0905 481 722 alebo 0903 636 853