Výberové konanie, Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na ťažbu drevnej hmoty v lokalite Michalovo k.ú. Liptovská Porúbka. Termín prihlásenia sa do výberového konania je do 12.05.2015 do 24.00 hod. na adresu: UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo. Obálku označte nápisom : Výberové konanie, neotvárať. Obhliadka  porastov  v teréne sa uskutoční 12.5.2015 od 9.00 hod. do 11.00 hod. Kontakt : 0905 481 722