Výberové konanie,Výbor UPS 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vyhlasuje výberové konanie  na odpredaj 195 m3 drevnej hmoty v lokalite Michalovo k. ú. Liptovská Porúbka. Cenové ponuky môžete zasielať do 17.7.2015 do 18.00hod.  na adresu Urbárske pozemkové spoločenstvo 033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo  s označením obálky  Výberové konanie, neotvárať.  Kontakt: 0905 481722