Výbor UPS Dovalovo Vám chce touto cestou poďakovať za urýchlené zaslanie čísiel účtov k výplate podielov zo zisku za rok 2021. Veľmi nám to pomohlo v tom, že podiely boli  vyplatené v stanovenom termíne, ktorý bol určený valným zhromaždením t.j. do 31.8.2022.

      Zároveň Vám prikladáme výpočet podielov:

  • Podiely boli prepočítané v programe „PROFIEVIDENCIA“, kde  podľa m2 bol stanovený počet hlasov a zároveň vypočítaná výška podielu cca 9,934 €/hlas.
  • Tí podielnici, ktorí mali podiely vyššie  ako 500,00 € mali odpočítanú daň vo výške 7%, ktorá bola odvedená na účet daňového úradu. Príklad (t.j. ak bola výška podielov napr. 508,00 eur = 500,00 eur nepodlieha dani, zdanených bolo  8,00 eur = 0,56 eur dane).
  • Celkovo sa daňovému úradu vyplatila daň z podielov vo výške 5 612,72 €.
  •  Akékoľvek nezrovnalosti vo výpočte podielov môžu byť spôsobené zaokrúhľovaním jednak m2, a jednak sumy vyplatených podielov na 2 desatinné miesta. 

Výbor UPS