Vysporiadanie majetku nezdokladovaných a neznámych vlastníkov. Vážení spoluvlastníci, ak ste našli mená svojich predchodcov na vyvesených hárkoch nezdokladovaných a neznámych vlastníkov, môžete si podať náhradné dedičské konanie, a to prostredníctvom notára, advokáta alebo vy samotní. Majetok spomínaných vlastníkov je v správe SPF. Ťažšie  bude vysporiadať  bývalú vložku č. 253, pretože celá spomínaná vložka bola doteraz reštitučne vysporiadaná  už v r. 1995-6 a dodatočne v r. 2004-5 pre tých vlastníkov, ktorí o to požiadali a splnomocnili členov výboru UPS konať v ich mene.   UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo nemôže predeďovať Váš majetok. Reštitučný proces je taktiež ukončený s výnimkou majetku pod strelnicou.