LV 1773.Vážení spolupodielnici, po skončení ROEPu v Liptovskom Hrádku vzniklo nové LV ( list vlastníctva) č. 1773 v kat. území Liptovský Hrádok. Na ňom sa nachádzajú žijúci vlastníci bývalej  vl. č. 10, ako aj tí vlastníci, ktorí počas trvania ROEPu zomreli a dedičské konanie nebolo ukončené. Výbor UPS Vám radí skontrolovať si svoj majetok a v prípade zistenia majetku svojho predchodcu vysporiadať si ho náhradným dedičským konaním. Výbor to nemôže urobiť za Vás. Ďakujeme. Mgr. Kaincová