Z poverenie predsedníčky, UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo  oznamuje podnikateľom  prevádzajúcim pestebné služby, že  svoje cenové ponuky  na vykonanie pestebných prác môžu zasielať  na horeuvedenú adresu v uzatvorenej obálke. Termín je zatiaľ neobmedzený. Koniec podávania ponúk bude zverejnený.