Výbor UPS Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie pre firmy a živnostníkov na dražbu drevnej hmoty v lokalite Beňadik dolina – Stará dolina, k. ú. Kráľová Lehota

Prihlási sa môžete do 15.03.2015 do 24,00hod. Obálku označte slovami: Neotvárať, výberové konanie.
Podmienky výberového konania:
– priblíži drevnú hmotu na sklad Sviniarčisko
– uvies kontaktnú osobu a telefónne číslo

Ostatné konkrétnejšie podmienky pre výhercu výberového konania budú dohodnuté v zmluve o dielo