UPS 033 01 Liptovský Hrádok m. č. Dovalovo vypisuje výberové konanie na odber  drevnej hmoty v lokalite Stará dolina spojené s individuálnou obhliadkou na sklade. Potencionálni uchádzači o odber drevnej hmoty môžu svoje cenové ponuky zasielať do 29.2.2016 do 12.00 hod. na horeuvedenú adresu  v uzatvorenej obálke s nápisom : „Výberové konanie“ neotvárať.

Kontaktná adresa: 0905 481 722- predseda, 0903 636 853- lesník a OLH, 0905 283 229 – hospodár