Výbor UPS  033 01 Liptovský Hrádok m.č. Dovalovo vypisuje výberové konanie  na:

-ťažbu drevnej hmoty v lokalite Stará dolina p. č. 357a, p.č. 346, p.č.363, p.č. 328 b 10, p.č. 357a 10 s   obhliadkou dňa 16.5.2016 o 13,00hod.

-ťažbu drevnej hmoty v lokalite Michalovo p.č. 121c,p.č. 123c,p.č. 123a s obhliadkou dňa 16.5.2016 o 9,00 hod.

-ťažbu prebierkovej drevnej hmoty v lokalite Michalovo p.č.118a,p.č. 116b, p.č. 113, p.č. 112a

-p.č. 111 a p.č. 117 – prerezávky, uviesť extra cenu.

Cenové ponuky zasielajte na horeuvedenú adresu do 16.5.2016 do 17.00 hod v uzatvorených obálkach s nápisom „Výberové konanie, neotvárať“.